ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง Wholelife Insurance

ประกันชีวิตแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ "whole life" คือประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองระยะยาว มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันทั้งแบบตลอดชีพและแบบชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีทั้งแบบจ่ายครั้งเดียว หรือจ่ายเบี้ยรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน รวมถึงมีทั้งแบบมีเงินปันผลและไม่มีเงินปันผล ขึ้นอยู่กับแบบประกันและเงื่อนไขของกรมธรรม์ หากคุณต้องการความคุ้มครองระยะยาว ประกันชีวิตแบบตลอดชีพน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณ

2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือ "term" คือประกันชีวิตที่กำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย โดยสามารถเลือกระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันและช่วงระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องการรับความคุ้มครองได้เอง เป็นกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ แต่จะได้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตในระยะเวลาที่ทำประกันเท่านั้น (ไม่มีเงินครบสัญญา) ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ต้องการทำประกันเพื่อรองรับความคุ้มครองเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองชีวิตได้ว่าจะเป็น 5, 10, 15 หรือ 20 ปี

3. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือ "endowment" คือแบบประกันที่เน้นการออมเงิน ที่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ มีให้เลือกแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นประกันที่เหมาะกับคนที่อยากมีเงินออม พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุกรมธรรม์

20PLN ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • รับเงินคืน ณ วันครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี 
 • หลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
 • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
 

10 & 15PLNP ชำระเบี้ย 10 / 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

 • ชำระเบี้ยประกัน 10/15 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจ่ายผลประโยชน์ต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 
  • จำนวนเบี้ยประกันหลัก ที่เริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงปี กรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • กรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 99 ปี บริษัทจ่ายผลประโยชน์ต่อไปนี้เมื่อครบกำหนดสัญญา แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  • จำนวนเบี้ยประกันหลัก ที่เริ่มมีผลคุ้มครองจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
 • บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพ สิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี 
 • หลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
 • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท