ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันสุขภาพ LMG Elite Plus Plan

ประกันสุขภาพ คุ้มครองการตั้งครรภ์ เบิกค่าคลอดบุตร 100,000 - 150,000 บาท

คุ้มครองการแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก การผ่าคลอดฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 300,000 บาท

ตั้งครรภ์มีระยะรอคอย 280 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ