ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

15PLP ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (มีเงินปันผล)

เอไอเอ ตลอดชีพ กรมธรรม์ที่ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัวโดยเฉพาะ

  • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
  • หลังจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบ ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
  • บริษัทจ่ายเบี้ยประกันแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนครอบอายุ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
  • ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

15 Pay Life ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (มีเงินปันผล)

ทุนประกันขั้นต่ำ 150,000 บาท + สัญญาเพิมเติม CI อย่างน้อย 10 เท่า

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ