ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

AIA Smart Saver ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี (มีเงินปันผล)

กรมธรรม์ชำระเบี้ยสั้น ให้ความคุ้มครองสูงตลอดสัญญา พร้อมสภาพคล่องเงินสดและเงินกองทุนยามเกษียณ

ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ