ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

10For80 ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี (มีเงินปันผล)

กรมธรรม์ที่ช่วยสร้างเกราะคุ้มกัน ให้ความคุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ