ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน 20 UP

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
  2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า
  3. รายชื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตร (ถ้าสมัคร) เป็นแผ่นดิสก์ หรือไฟล์ที่ระบุรายละเอียด พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของพนักงานคู่สมรส และบุตรแต่ละคน (ถ้าสมัคร) ตามแบบฟอร์มของเอไอเอ
  4. ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
  5. ใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การ์ดขาว) (ถ้าสมัคร)
  6. สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาสำคัญ
  7. เช็คชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย "บริษัท เอไอเอ จำกัด"

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ