ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน GPA Continental

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน (มีค่ารักษาพยาล / ไม่มีค่ารักษาพยาบาล)

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยทุกกรณีทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจำนวนตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท
 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุรา จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายจ่ายเต็มทุนจำนวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า และนิ้วมือ/นิ้วเท้า สูญเสียตา สูญเสียความสามารถการได้ยินอื่นๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกันภัน - พนักงานที่มีอายุ 15 - 65 ปี
ระดับขั้นอาชีพ - ธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิคซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอให้เฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
เบี้ยประกันภัย - เบี้ยประกันภัยจะต้องชำระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่ม ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 1. พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนขั้นสูงสุดได้เพียงแผนที่ 3 เท่านั้น
 2. พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
 3. พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยนายจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 4. วันที่เริ่มมีผลบังคับของพนักงานใหม่ที่มีสิทธิสมัครขอเอาประกันภัย คือวันถัดไปหลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานกรสมัครทำประกันครบถ้วนแล้ว

การเลือกแผนประกันภัย

 1. พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัย และอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
 2. 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)

ข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม เนื่องจากเหตุต่อไปนี้

 1. การทำร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
 3. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 4. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนายจ้างและประทับตรายางขององค์กร
 2. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนบริษัท หรือ ภพ.20
 3. ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน
 4. สำเนาบัตรประชาชนพนักงาน

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ