ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : คุณสุธิดา เอื้อวิศาลสิน
โทร. 064-463-9659 อีเมล bellesuthida@gmail.com

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน และนักศึกษา

ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ขั้นต่ำต่อ 1 กรมธรรม์ ต้องมีนักเรียน 20 คน ณ วันสมัคร

บุคลากรทำได้สูงสุด 15% ของจำนวนนักเรียน เบี้ยประกันเท่ากับนักเรียน

มีส่วนลดเบี้ยประกันในปีต่ออายุ หากอัตราการเคลมต่ำ

 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอ